git 添加新文件

所有增加的代码,文件或者本地项目所有变化上传到仓库,都离不开 git add -A、git add -u、git add . 这几个命令:

git add -A  提交所有变化
git add -u  提交被修改(modified)和被删除(deleted)文件,不包括新文件(new)
git add .  提交新文件(new)和被修改(modified)文件,不包括被删除(deleted)文件
项目已添加到购物车。
0 项 - ¥0.00